תקנון ומדיניות פרטיות 5 פנטזי - BShokor

הבלוג של שוקור בדארנה

مدونة شكر بدارنة

שבת | 20/04/2024 |
شكر في درنة
שוקור בדארנה
Home » מאמרים » תקנון ומדיניות פרטיות 5 פנטזי

תקנון ומדיניות פרטיות 5 פנטזי

תקנון ומדיניות פרטיות  – ליגת החלומות, פנטזי ליג, יורו פנטזי, פנטזי מונדיאל
1. הגדרות
1.1. ערוץ הספורט בע"מ ("ערוץ הספורט") מזמין את גולשי אתר ערוץ הספורט להשתתף בפעילות ליגת החלומות שתנאי ההשתתפות בה מפורטים בתקנון זה ("הפעילות"). הפעילות נועדה לשם השעשוע והבידור.
1.2. בתקנון זה: "האתר" או "אתר החברה" או "האפליקציה" – אתר החברה (על ערוציה) וכל אתר אינטרנט המצוי בבעלות החברה ו/או אפליקציית ערוץ הספורט המופעלת ע"י החברה.
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
3. השתתפות בפעילות
3.1. הפעילות תתרחש בכתובות https://dreamteam.sport5.co.il/ , https://fantasyleague.sport5.co.il/ , https://eurofantasy.sport5.co.il/ ("העמוד") ובאפליקציית "5 פנטזי" הניתנת להורדה בחנויות גוגל ואפל בכתובות https://play.google.com/store/apps ו- https://www.apple.com/app-store/ בהתאמה.
3.2. תקופת הפעילות תחל מספר ימים לפני תחילת כל ליגה ותסתיים ביום שלמחרת סיום הליגה ("תקופת הפעילות"). ערוץ הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות, להקדימו או להאריכו, ללא הודעה מראש.
3.3. במסגרת הפעילות ירכיבו המשתתפים את סגל קבוצת חלומותיהם, במגבלות תקציב (וירטואלי), מתוך שחקנים קיימים ופעילים בקבוצות ליגת העל בכדורגל בישראל.
3.4. המשתתף יקים, ינהל ויאמן את קבוצת חלומותיו, ישבץ מתוך הסגל שבנה את הרכב השחקנים, יחליף ויוציא שחקנים מתוך סגל הקבוצה, מתוך הקבוצות אשר משחקות בליגת העל, יתכנן מערכי משחק, הרכבים, סגלי שחקנים, יידרש להתמודד עם מגבלות תקציב, לרכוש ולמכור שחקנים (באופן וירטואלי כמובן) להתמודד עם פציעות והרחקות וכד'. הכל כמפורט בהרחבה בתנאי והוראות הפעילות המפורסמות בעמוד.
3.5. תוקם ליגה של כל הקבוצות ה"חלומיות" אשר הורכבו ע"י המשתתפים, ותיערך ביניהם ליגה, בהתאם להישגי השחקנים והנבחרות בפועל במסגרת ליגת העל. כל שחקן יקבל ניקוד מסוים לפי כיבושים, בישולים וכד' בליגת העל (בפועל), כך שהקבוצה (הוירטואלית) תנוקד מדי מחזור משחקים לפי סך כל ניקוד שחקניה.
4. הזוכים והפרסים
4.1. המשתתף אשר קבוצתו הגיעה למקום הראשון בדירוג (צברה את מירב הנקודות בסוף הפעילות) יזכה בפרס שיפורסם בעמוד הפעילות.
4.2. בנוסף, יחולקו עשרות פרסים למשתתפים הבאים בדירוג, וכן פרסים שבועיים, כפי שיפורסם בעמוד הפעילות.
4.3. במקרה של שוויון במספר הנקודות, הפרס יוענק לקבוצה שנבנתה ראשונה על פי הנתונים המוזנים במערכות ערוץ הספורט.
4.4. הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכים על ידי ערוץ הספורט.
4.5. באחריות הזוכים לדאוג לכל דבר הנדרש לצורך מימוש הפרסים, לרבות עריכת ביטוחים מתאימים (למשל בנסיעות לחו"ל), דרכונים בתוקף וכד'. ערוץ הספורט לא יהיה אחראי ככל שלא יהיה ניתן לממש את אילו מהפרסים בגין נסיבות שאינן קשורות בערוץ הספורט.
4.6. מפרט הפרסים ייקבעו ע"י ערוץ הספורט בלבד וימסרו לזוכים עם קבלתם. ערוץ הספורט יהא זכאי לשנות ו/או לעדכן ו/או להציע פרסים חלופיים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
5. תנאים כלליים להשתתפות במשחק
5.1. ההשתתפות בפעילות כפופה למדיניות הפרטיות של אתר ערוץ הספורט.
5.2. בהשתתפותו במשחק, מסכים המשתתף (וככל שהמשתתף הינו קטין, גם הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים) לכל הוראות תקנון זה וכן פוטר את ערוץ הספורט מכל אחריות ו/או טענה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לבחירת הזוכים.
5.3. ההשתתפות בפעילות, בכל אחד משלביה, לרבות מימוש הזכייה בפרסים, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. ערוץ הספורט ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, בין נזק תוצאתי ובין כל נזק אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לצד שלישי, כתוצאה מן ההשתתפות בפעילות, או ממימוש הזכייה בפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ערוץ הספורט ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו כלפי המשתתפים, לרבות אך לא רק, אם הזכייה בפרס מותנית בהסכמתו ו/או בפעולה של אותו צד שלישי.
5.4. הפרס הינו אישי, לזוכה בלבד, ואינו ניתן להעברה, להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, למעט אם ערוץ הספורט יחליט אחרת.
5.5. כל המיסים ו/או ההיטלים ו/או ההוצאות הנלוות הקושרים בפרסים, ככל שיהיו כאלו, יחולו על הזוכים בלבד ולא תהיה להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.
5.6. במקרה בו הגיע לערוץ הספורט מידע, כי הזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך עבירת עבירה ו/או מעשה מרמה ו/או שלא על פי הוראות הדין מכל בחינה שהיא, יהיה ערוץ הספורט רשאי שלא למסור לזוכה את הפרס או לדרשו בחזרה, ולזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד ערוץ הספורט בקשר לכך.
5.7. בהשתתפותם בפעילות מביעים המשתתפים את הסכמתם מראש לתיעוד ולשידור זכייתם בכל אמצעי שהוא לפי שקול דעתו של ערוץ הספורט. במקרה של תיעוד כאמור, כל הזכויות בחומרים תהיינה של ערוץ הספורט בלבד.
5.8. ערוץ הספורט לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או שיבוש מכל מין וסוג שהוא בפעילות, ברשת האינטרנט ו/או באיזה מהאתרים ברשת האינטרנט, לרבות האתר, ולרבות תקלות הקשורות בפעילות, פריצות, וכד'. בנוסף, ערוץ הספורט לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או שיבוש בתקשורת, במחשבים ובכל אמצעי או תווך אחר המשמש להעברת נתונים בפעילות.
5.9. ערוץ הספורט אינו אחראי כלפי הזוכים לאיכות הפרסים שיינתנו לזוכים או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. ערוץ הספורט לא יהיה אחראי לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה ערוץ הספורט מודיע כי לא יהיה אחראי למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרסים וכל הקשור בהם.
5.10. על אף כל האמור בתקנון זה, ערוץ הספורט יהיה רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תנאי הפעילות ותקנון זה, לרבות שינו תקופת הפעילות, שינוי תנאי הפעילות ותנאי התקנון, שינוי ו/או החלפת הפרסים; וכן להפסיק ו/או לבטל את הפעילות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שתהיה למשתתפים כל טענה בקשר לכך.
5.11. עובדי ערוץ הספורט אינם רשאים להשתתף בפעילות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" – אבא, אמא, אח, אחות, בן / בת-זוג, בן, בת.
5.12. מובהר ומוסכם כי אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם ו/או לשמור ברשות המשתתף את הפעילות ו/או תוכנה.
5.13. תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר ובמשרדי ערוץ הספורט בכתובת המדע 3 הרצליה.

 

 

6. 6. פרטיות
6.1. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום. הנתונים הבאים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו ע"י החברה: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני. נתונים אלו עולים לשרתי ערוץ הספורט בכתובת https://dreamteam.sport5.co.il/ כך שמתאפשרת ההתחברות גם באתרי המשחקים שאנו מציעים, אשר מפורטים בסעיף 3.1 במסמך זה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה. במסירת הפרטים הנך מאשר לחברה (וכל חברה בקבוצת RGE) לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. כמו כן החברה תוכל לעשות שימוש במידע שתמסור לה במסגרת פעילויותיה השונות, לרבות לצורך קידום תכנים של החברה (ו/או כל חברה בקבוצת RGE) ו/או פילוח וביצוע מחקר וסטטיסטיקה אודות הרגלי הצפייה, הגלישה והצריכה. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור ו/או באם אין ברצונך לאפשר לחברה להשתמש במידע כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך באמצעות פניה לחברה.
7. 7. השימוש במידע
7.1. בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
7.2. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי.
7.3. לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
7.4. כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה.
7.5. החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. עם זאת, החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
7.6. ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
7.7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי החברה.
7.8. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.
7.9. מובהר כי אם החברה תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
7.10. החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה בעת שימושך באתרים לשותפיה העסקיים, על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי, לצורך מטרה כאמור.

Source link

פוסטים קשורים

 • קורס שיווק דיגיטלי

  by avidan
  by avidan

  מבוא לקורס שיווק דיגיטלי קורס שיווק דיגיטלי הוא תהליך של יצירה, ניהול ואספקת תוכן שמושך, ממיר ומשמר לקוחות ביעילות. זה קשור ליצירת קשר עם הקהל שלך בצורה הנכונה כדי להבטיח …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
 • זהו למעשה עידן מפרסום ושיווק חומרי: חלפו למעשה הזמנים מפרסום אוניברסלי. חברת שיווק דיגיטלית יוצרת את יוזמת הפרסום והשיווק תוך הדגשת התכונות הבולטות בצורה כזו שהן פוגעות בקהל בהזדמנות המהירה …

  0 FacebookTwitterPinterestEmail

BShokor.Net

[tell-a-friend id="1" title="לחץ כאן להמליץ לחבר"]